logo
Background

Hrvatsko nacionalno svetište

Majke Božje Bistričke

kip

Błogosławiony Alojzije Stepinac i Marija Bistrica

Arcybiskup zagrzebski, kardynał Alojzije Stepinac (1937-1960) był wielkim czcicielem Matki Bożej, mocno związanym z sanktuarium Matki Boskiej Bystrzyckiej, dokąd wielokrotnie prowadził piesze pielgrzymki z Zagrzebia, gdzie wygłaszał kazania, wzywał do zwracania się w modlitwie do Maryi. W 1939 roku    zwrócił się listem pasterskim do chorwackich biskupów, księży i wiernych o wsparcie na rzecz sanktuarium w Bistricy. W tym    samym roku, prowadząc pielgrzymkę do Rzymu z okazji 1300 rocznicy związków narodu chorwackiego ze Stolicą Apostolską, zapowiedział zawierzenie go Najświętszej Marii Pannie oraz budowę Kalwarii — Drogi Krzyżowej w Bistricy. W ostatnią niedzielę października 1939 roku, wdniu Chrystusa Króla, u podnóża wzniesienia, na którym stoi bazylika, ksiądz kardynał wmurował kamień węgielny pod kaplicę św. Piotra. Tu będzie rozdawana komunia podczas największych pielgrzymek. Dziś w kaplicy tej przechowywane są dary wotywne, tu także odbywają się uroczyste zgromadzenia.

Międzynarodowy Kongres Maryjny w 1971 roku

Pierwsze, wspaniałe zgromadze-nie wiernych w Mariji Bistricy po II wojnie światowej miało miejsce 15 sierpnia 1971 roku. Było to zakończenie Międzynarodowego Kongresu Mariologicznego (6-12 sierpnia 1971 w Zagrzebiu) i XIII Międzynarodowego Kongresu Maryjnego (12-14 sierpnia 1971 w Zagrzebiu i 15 sierpnia w Mariji Bistricy). Oba kongresy zorganizowała Papieska Akademia Maryjna w Rzymie, na czele której przez wiele lat stał chorwacki franciszkanin, ojciec Karlo Balic. Na uroczystości Eucharystycznej, celebrowanej przez specjalnego wysłannika papieża Pawła VI, kardynała Franjo Sepera, przewodniczącego Kongregacji Nauki Wiary (1968 - 1981) i byłego arcybiskupa zagrzebskiego (1960 - 1968), zgromadził się rzadko spotykany w krajach komunistycznych tłum wiernych — 150 000 tysięcy pielgrzymów.
Podczas uroczystości, za pośrednictwem Radia Watykańskiego, zwrócił się do nich sam Ojciec Święty Paweł VI (1963 — 1978), który sanktuarium bystrzyckiemu podarował złoty kielich.

Proklamowanie narodowego sanktuarium w 1971 roku

Na jesiennym posiedzeniu plenarnym Konferencji Episkopatu Jugosławii, biskupi chorwaccy w dniu 3 grudnia 1971 roku proklamowali Sanktuarium w Mariji Bistricy, czczone przez cały naród chorwacki, Narodowym Sanktuarium Matki Boskiej Bystrzyckiej - Królowej Chorwatów.

"Duszo duszy Chorwacji Matko Jezusowa,
Słońce naszych cierpień,
Nie przestawaj jaśnieć!”
(Jeronim Komer, napis na murze kościoła)

Narodowy Kongres Eucharystyczny w. 1984 roku

Drugie wielkie zgromadzenie pielgrzymów chorwackich miało miejsce 9 września 1984 roku. Tego dnia do Mariji Bystrzycy na uroczystości kończące obchody z okazji XIII wieków chrześcijaństwa na ziemiach chorwackich przybyło około 400 tysięcy pątników. Obchody te trwały przez dziewięć lat, odbywały się w wielu miejscowościach i związane były z różnymi rocznicami: chrztu Chorwatów w 641 roku, w Solinie, gdzie znajduje się najstarsze chorwackie Sanktuarium Maryjne, w Biskupiji koło Knina (najstarsze zachowane wyobrażenia Maryi na ziemiach chorwackich), w Ninie (rok księcia Branimira, który 21 maja 879 roku otrzymał w Rzymie papieskie błogosławieństwo) aż po 300-lecie odnalezienia figurki Maryi w Mariji Bistricy (1684 - 1984). Ukoronowaniem obchodów był Narodowy Kongres Eucharystyczny, któremu przewodniczył specjalny wysłannik papieża Jana Pawła II, arcybiskup Wiednia, kardynał Franz Koenig, kolega ze studiów w Rzymie arcybiskupów Zagrzebia - błogosławionego Alojzije Stepinca i kardynała Franjo Sepera. Podczas uroczystości jubileuszowych kazania wygłaszał kardynał Franjo Kuharić, umacniając naród chorwacki w wierze i tożsamości katolickiej.

Beatyfikacja kardynała Alojzije Stepinca

W dziejach Narodowego Sank-tuarium Maryjnego w Mariji Bistri- cy złotymi zgłoskami zapisał się dzień 3 października 1998 roku. Tego sobotniego dnia, poświęconego Maryi, Jan Paweł II, papież — Polak, pielgrzymujący do sanktuariów maryjnych na całym świecie — oddany Maryi (“Totus tuus"), pod cudowną, czarną figurką Matki Boskiej Bystrzyckiej — Królowej Chorwatów, na prośbę, jaką w obecności niemal 500 tysięcy pielgrzymów przekazał arcybiskup zagrzebski, Josip Bozanić (od 1997 roku), beatyfikował pielgrzyma do Mariji Bistricy, kardynała Alojzije Stepinca (1898 - 1960). I kiedy tłum wiernych dziękował śpiewając słowa ludowej kolędy chorwackiej “Niebo teraz nam oświadcza, a głos z
nieba to poświadcza”, na niebie, dotychczas zakrytym chmurami, pojawiły się promienie słońca. W akcie beatyfikacji arcybiskupa mę-czennika, Alojzije Stepinca, naród chorwacki dostrzegł sprawiedliwe zwycięstwo dobra nad złem, przede wszystkim nad totalitaryzmami faszyzmu i komunizmu. Prawda nie uznaje bowiem taryfy ulgowej. Zwycięstwem zakończyła się spra-wiedliwa walka o prawdę, wolność i równouprawnienie, o wiarę w Boga i szacunek dla człowieka, o godność jednostki i miłość powszechną.
Na znak wdzięczności dla Ojca Świętego Rada Gminy Marija Bistrica nazwała główny plac miejscowości imieniem Jana Pawła II. Papież podarował sanktuarium maryjnemu kielich i złoty różaniec.

Kako do nas?